dpf

dpf

logo

maill

 

Доц. д-р Т. Арабаджиев

Телефон: 965 3112
E-mail: tna@tu-sofia.bg
Кабинет: 10312
Персонални данни

 

 • Лекци

 • Лабораторни

 • Семинарни

 • Публикации

 • Интересно

Лекции "Физика 2"

Лекция 1: Магнитно поле. Действие на магнитно поле върху движещ се заряд. Ефект на Хол. pdf

Лекция 2: Действие на магнитно поле върху проводник с ток. Източници на магнитно поле. Закон на Био-Савар и приложения. pdf

Лекция 3: Взаимодействие на успоредни проводници с ток. Закон на Ампер и приложения. Магнитен поток. Закон на Гаус. Работа за преместване на проводник в магнитно поле. Електромагнитна индукция, закон на Фарадей. Самоиндукция и взаимна индукция. Енергия на магнитното поле. pdf

Лекция 4: Приложения на закона на Фарадей. Вихрово електрично поле. Ток на отместване. Уравнения на Максуел. pdf

Лекция 5 (извадка): Хармонични трептения - уравнение на движение, основни величини. Събиране на ХТ с еднакви и взимноперпендикулярни направления. Биене. pdf

Лекция 6. Затихващи трептения. Принудени трептения. Резонанс. pdf

Лекция 7: Хармонични вълни. Уравнение на плоска монохроматична вълна. Фазова скорост. Енергия на еластична вълна. Диференциално вълново уравнение. Интерференция на вълни. Стоящи вълни. pdf

Лекция 8: Оптика. Закони за отражение и пречупване. Пълно вътрешно отражение. Дисперсия на светлината.Стар вариант  Нов_вариант

Лекция 9&10: Вълнова оптика: Интерференция. Дифракция от 1 процеп и дифракционна решетка. Стар_вариант  Нов_вариант

Лекция 11&12:: Поляризация на светлината. Закони на Брюстер и Малюс. Квантова физика: Топлинно излъчване. Квантова хипотеза на Планк. Фотоефект. Вълни на Де-Бройл. pdf

Лекция 13§14: Принцип на неопределеност. Модел на атома на Бор. Водороден атом. Общо и стационарно уравнение на Шродингер. Вълнова функция.Частица в едномерна потенциална яма и хармоничен осцилатор. Многоелектронни атоми и квантови числа. Принцип на Паули. Периодична таблица. pdf

Подготовка за изпит: решени типови задачи

Лекции "Компютърни методи във физиката 2"

Целта на курса е изучаването на основните методи за числено решаване на приложни задачи и добиване на знания и умения при реализацията им на компютър, както и моделирането на конкретни физични задачи. Учебният материал включва: кратко въведение при работа с Matlab, методи за: линейни и нелинейни системи алгебрични уравнения, собствени стойности и собствени вектори на симетрични матрици, начални и гранични задачи за обикновенни диференциални уравнения, частни диференциални уравнения, моделиране физични задачи.

 • Лекция 1, 2; pdf ; Метод на прогонката, задача pdf ; Програми docx

 • Лекция 3, 4, 5; pdf ; Програми: методи на Нютон, docx

 • Кратко представяне на лекции 3 и 4; pdf

 • Лекция 6; pdf

 • Лекция 7; pdf

 • Лекция 8; pdf, Лекция 8, RK, pdf, Midpoint,Ralston,Heun .docx

 • Лекция 9; pdf

 • Лекция 10, 11; pdf

 • Лекция 12, 13; pdf

 • Лекция 14; pdf

 • Лекция 15 + упражнение 14; pdf

Лекции "Оптични информационни технологии"Физика - I


Среден свободен пробег и ефективен диаметър на въздушни молекули pdf

Физика - II

Експериментална проверка на закона на Стефан-Болцман, pdf

програма на Excel, xls

Демонстрации

Разпределение на интензитета при дифракция от процепи

Дисперсия от призма
Суперпозиция на вълни

Лаб. упражнения по спецкурс "Оптични информационни технологии", ИФ

Общо представяне и акценти на практикума по ОКТ. pdf

1. Генериране и анализ на цифрови данни в оптична комункационна система чрез използване на логически анализатор. pdf

 

 

 

 ©2017 Катедра по Приложна Физика, web: Т. Арабаджиев