Department of Applied Physics
  • За нас
  • Екип
  • Обучение по физика
  • Научни проекти
  • Специалност


Катедра "Физика" е създадена през 1946г. от проф. Саздо Иванов, първият ректор на Държавната Политехника в гр. София. През 1989г. е преименувана в Институт по приложна физика, който през 1999г. е преобразуван в Департамент по приложна физика. От 2016г. става част от Факултета по приложна математика и информатика като Катедра „Приложна физика“ (КПФ).

КПФ осигурява обучението по обща физика на всички студенти, редовно и задочно обучение в бакалавърската степен на ТУ-София, обучението по физичните дисциплини в трите чуждоезикови факултета, както и обучението по някои специализирани дисциплини от бакалавърската и магистърската степени. За обучението по обща физика КПФ разполага с 8 добре оборудвани лаборатории.
През 2018г. в ТУ-София в професионалното направление "Общо инженерство" е открита бакалавърска специалност "Приложна физика и компютърно моделиране", наследник на съществуващата бакалавърска специалност „Инженерна Физика“, създадена през 2012г. под ръководството на проф. Иван М. Узунов. Специалността "Приложна физика и компютърно моделиране" е насочена към задълбочено изучаване на физичната същност на процесите и явленията, чрез които се развиват и реализират модерните фотонни, лазерни, оптични, електронни и нано- технологии и други области на съвременната техника. Друга основна насока на специалността са компютърното моделиране и симулации, които в наши дни заместват много от скъпите физични експерименти и същевременно позволяват да се получи необходимата за дадена технология информация за свойствата на изследваните обекти и системи и процесите протичащи в тях. Обучаващите се в специалността усвояват използването на компютърни технологии и професионални софтуерни продукти от високо ниво за решаването на практически задачи с инженерно приложение. Обучението включва и задължителния комплекс от инженерни, езикови и икономически и бизнес знания и умения, нужни за успешна реализация в индустрията.
За нуждите на специалността в КПФ са създадени две нови лаборатории по обща физика, оборудвани с упражнения на немската фирма Phywe. Изградени са и специализирани лаборатории по оптични информационни технологии, лазерна техника и лазерни технологии, физика на кондензираната материя, оптика, квантова електроника

Научните и научно-приложните изследвания провеждани в КПФ са в следните направления: нелинейна влакнеста оптика и оптични солитони, лазерна физика и лазерни технологии, физика на кондензирана материя, астрофизика, спектроскопия и физика на плазмата - описание на направленията и публикации.
Академичният състав на КПФ се състои от 10 хабилитирани преподаватели, от които 2-ма професори и 8-доценти и 12 асистенти и главни асистенти. Техническият екип включва експерт завеждащ административното обслужване, двама инженери и техник.

 

 

October 20, 2021

Новини и съобщения от КПФ

fb

email

EN

ТУ-София

КАТЕДРА ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА © 2019

webmaster: Т. Арабаджиев