Department of Applied Physics
  • За нас
  • Екип
  • Обучение по физика
  • Научни проекти
  • СпециалностСъздател на катедра "Физика", която през 1990 г. прераства в Департамент по Приложна Физика е проф. Саздо Иванов, пръв ректор на Държавната Политехника в гр. София. От 2016 г. департаментът е в състава на Факултета по Приложна Математика и Информатика като Катедра по Приложна Физика (КПФ).

KПФ осигурява обучението по обща физика на всички студенти, редовно обучение в бакалавърската степен на ТУ-София, обучението по физичните дисциплини в трите чуждоезикови факултета, както и обучението по някои специализирани дисциплини от бакалавърската и магистърската степени. За обучението по обща физика KПФ разполага с 8 добре оборудвани лаборатории.
От 2012 г. в ТУ-София в професионалното направление "Общо инженерство" е открита нова бакалавърска специалност "Инженерна Физика", която заедно с обучението по базовите за ТУ-София инженерни дисциплини, предлага едно по-задълбочено изучаване на физичната природа на явленията стоящи в основата на съвременните електронни и оптични технологии. В специалността се акцентира и върху развиването на умения за компютърно моделиране на задачи от иженерната практика. За нуждите на специалността, през 2012 г. са създадени две нови лаборатории по обща физика, оборудвани с упражнения на немската фирма Phywe. Изградени или в процес на изграждане са специализирани лаборатории по оптични информационни технологии, лазерна техника и лазерни технологии, физика на кодензираната материя, оптика, квантова електроника и оптоелектроника.<
Научните и научно-приложните изследвания провеждани в KПФ са в следните направления: нелинейна влакнеста оптика и оптични солитони, лазерна физика и лазерни технологии, ядрена физика, физика на твърдото тяло, астрофизика и физика на плазмата - описание и публикации.

 

 

November 19, 2018

Новини и съобщения от КПФ

fb

Google+

email

EN

ТУ-София

КАТЕДРА ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА © 2017

webmaster: Т. Арабаджиев