1. Магнитно поле – хипотеза на Ампер. Основни характеристики – магнитен момент, магнитна индукция. Силови линии на магнитно поле на постоянен магнит и проводник с ток.

 2. Магнитни свойства на веществата. Интензитет на магнитното поле. Диамагнетици, парамагнетици, феромагнетици.

 3. Закон на Био – Савар – Лаплас. Частни случаи – магнитно поле на прав и кръгов проводник.

 4. Действие на магнитно поле върху проводник, по който тече електричен ток. Закон на Ампер. Сили на взаимодействие между два безкрайно дълги успоредни проводника.

 5. Работа при движение на проводник с ток в магнитно поле. Магнитен поток. Закон на Гаус. Циркулация на вектора на магнитната индукция. Магнитно поле на соленоид и тороид.

 6. Магнитни вериги. Магнитодвижещо напрежение и магнитно съпротивление. Основни закономерности – формула на Хопкинсън и правила на Кирхоф. Примери.

 7. Магнитно поле на движещ се заряд. Действие на магнитно поле върху движещ се електричен заряд. Сила на Лоренц.

 8. Движение на заредени частици в магнитно поле – частни случаи, приложение. Ефект на Хол.

 9. Електромагнитна индукция. Закон на Фарадей. Приложение. Вихрово електрично поле. Вихрови токове.

 10. Самоиндукция и взаимна индукция. Енергия на магнитното поле. Ток на отместване. Електромагнитно поле – уравнения на Максуел.

 11. Хармонични трептения. Уравнение на движение. Основни величини – амплитуда, фаза, честота, период, кръгова честота. Кинематика на хармонични трептения – отместване, скорост, ускорение.

 12. Динамика на хармонични трептения – диференциално уравнение. Примери. Енергия на хармоничните трептения.

 13. Векторно представяне на хармонично трептение. Събиране на хармонични трептения с еднакво направление. Биене.

 14. Събиране на хармонични трептения в две взаимно перпендикулярни направления. Частни случаи.

 15. Затихващи и принудени трептения – основни характеристики, уравнения на движение, диференциални уравнения. Резонанс.

 16. Свободни електромагнитни трептения – незатихващи и затихващи. Принудени електромагнитни трептения. Променлив ток.

 17. Вълнов процес – определение, видове вълни. Основни характеристики – скорост на разпространение, дължина на вълната, вълново число. Уравнение на плоска хармонична вълна. Енергия на еластична вълна. Интензитет на вълна. Диференциално вълново уравнение.

 18. Интерференция на вълни. Стоящи вълни. Звукови вълни – основни характеристики. Скорост на звука. Ефект на Доплер. Електромагнитни вълни. Скала на електромагнитните вълни.

 19. Естество и характер на светлината. Научни теории. Основни принципи на геометричната оптика. Закони за отражение и пречупване. Пълно вътрешно отражение.

 20. Интерференция на светлината – определение, необходими условия. Интерференция от два източника – опит на Юнг.

 21. Дифракция на светлината. Френелови зони. Дифракция от кръгъл отвор и кръгла преграда (дифракция на Френел). Дифракция на светлината от тесен процеп (дифракция на Фраунхофер). Дифракционна решетка.

 22. Поляризация на светлината при преминаване през поляризиращи кристали, при отражение и пречупване. Закони на Малюс и Брюстер.

 23. Топлинно излъчване. Абсолютно черно тяло. Закони на Кирхоф, Стефан – Болцман и Вин. Формула на Планк.

 24. Външен фотоелектричен ефект. Закони при фотоефекта. Уравнение на Айнщайн и квантово обяснение на законите.

 25. Енергия и импулс на фотона. Корпускулярно-вълнови свойства на микрочастиците. Вълни на дьо Бройл. Експериментално потвърждение.

 26. Съотношения за неопределеност на Хайзенберг. Вълнова функция. Общо и стационарно уравнение на Шрьодингер.

 27. Строеж на атома – модели на Ръдърфорд и Бор. Водороден атом.

 28. Квантови числа. Многоелектронен атом, спин на електрона, принцип на Паули. Периодична система на елементите.

 29. Строеж и свойства на ядрото. Ядрени сили. Енергия на връзката. Радиоактивност. Закон за радиоактивния разпад.

 30. a-, b-, и g-разпад – особености и условия за протичане. Модели на ядрото. Ядрени реакции.