Department of Applied Physics
  • За нас
  • Екип
  • Обучение по физика
  • Научни проекти
  • СпециалностСъздател на катедра "Физика", която през 1990 г. прераства в Департамент по Приложна Физика (ДПФ) е проф. Саздо Иванов, пръв ректор на Държавната Политехника в гр. София.

ДПФ осигурява обучението по обща физика на всички студенти, редовно обучение в бакалавърската степен на ТУ-София, обучението по физичните дисциплини в трите чуждоезикови факултета, както и обучението по някои специализирани дисциплини от бакалавърската и магистърската степени. За обучението по обща физика ДПФ разполага с 8 добре оборудвани лаборатории.

От 2012 г. в ТУ-София в професионалното направление "Общо инженерство" е открита нова бакалавърска специалност "Инженерна Физика", която заедно с обучението по базовите за ТУ-София инженерни дисциплини, предлага едно по-задълбочено изучаване на физичната природа на явленията стоящи в основата на съвременните електронни и оптични технологии. В специалността се акцентира и върху развиването на умения за компютърно моделиране на задачи от иженерната практика. За нуждите на специалността в ДПФ са създадени две нови лаборатории по обща физика, оборудвани с упражнения на немската фирма Phywe. Изградени или в процес на изграждане са специализирани лаборатории по оптични информационни технологии, лазерна техника и лазерни технологии, физика на кодензираната материя, оптика, квантова електроника и оптоелектроника.

Научните и научно-приложните изследвания провеждани в ДПФ са в следните направления: нелинейна влакнеста оптика и оптични солитони, лазерна физика и лазерни технологии, ядрена физика, физика на твърдото тяло, астрофизика и физика на плазмата - описание и публикации.
Колективът обхваща 10 хабилитирани преподаватели, от които 3-ма професори и 14 асистенти и главни асистенти. Техническият екип включва експерт завеждащ административното обслужване, двама инженери и техник.


РЪКОВОДСТВО


Директор:  
Проф. дфн. Иван Митев Узунов
Кабинет: 10313   Телефон: 965 3114   
E-mail: ivan_uzunov@tu-sofia.bg

Зам. директор:
Доц. д-р Христо Цветанов Търнев
Кабинет: 10311   Телефон: 965 3110   
E-mail:
tarnev@tu-sofia.bg

Председател на ОС на ДПФ
Доц. д-р Чавдар Момчилов Хардалов
Кабинет: 10511   Телефон: 965 3072

Зам. Председател на ОС на ДПФ
Доц. д-р Христо Цветанов Търнев
Кабинет: 10312   Телефон: 965 3112

Канцелария:
Ст. експерт  АО – Йорданка Симеонова Евтимова
Кабинет: 10413  Телефон: 965 3104

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП


Гл. ас. Емил Крумов Маринчев
Гл. ас. Валентина Танева Танева
Гл. ас. Александрина Цветкова Дянкова
Гл. ас. Румен Георгиев Кобиларов
Гл. ас. Йордан Тодоров Йорданов
Гл. ас. Василий Иванович Васковский
Гл. ас. Невена Ангелова Кожухарова
ас. Росица Андреева Павлова
инженер Любомир Петров Георгиев
инженер Пею Стефанов Пасев
Гл. ас. д-р Тодор Петков Тодоров техник Иво Димитров
Гл. ас. д-р Радостина Пенева Ташева ст. експерт Гълъбина Иванова Ваковска
Гл. ас. д-р Тодор Николаев Арабаджиев  
Гл. ас. д-р Иван Живков Стефанов  
Гл. ас. д-р Сава Димитров Донков  
Гл. ас. д-р Николай Петров Денев  
Гл. ас. д-р Станимира Димитрова Терзиева  

Състав на Общото Събрание и на Съвета на ДПФ


 

Лабораторни упражнения по Физика 1:

Общи материали:

Измерване на физични величини и методи за обработка на експериментални резултати:

Протоколи:

Упражнения:


Лабораторни упражнения по Физика 2:

Програми по физика


Събития ::: "Дни на физиката": 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

 

 

September 23, 2015

Новини и съобщения от ДПФ

fb

Google+

email

EN

ТУ-София

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА © 2014;

webmaster: Т. Арабаджиев