Description: Description: Description: D:\Web_Old\phys.tu-sofia.bg\images\logo-tu-1.gif

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Description: Description: Description: Ir-66

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

 

 

НАЧАЛО

 

РЪКОВОДСТВО

 

СТУДЕНТИ

 

 

АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

СЪСТАВ

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

 

 

 

Създател на катедра "Физика", която през 1990 г. прераства в Департамент по Приложна Физика (ДПФ) е проф. Саздо Иванов, пръв ректор на Държавната Политехника в гр. София.

ДПФ осигурява обучението по обща физика на всички студенти, редовно обучение в бакалавърската степен на ТУ-София, обучението по физичните дисциплини в трите чуждоезикови факултета, както и обучението по някои специализирани дисциплини от бакалавърската и магистърската степени. За обучението по обща физика ДПФ разполага с 8 добре оборудвани лаборатории.

От 2012 г. в ТУ-София в професионалното направление "Общо инженерство" е открита нова бакалавърска специалност "Инженерна физика", която заедно с обучението по базовите за ТУ-София инженерни дисциплини, предлага едно по-задълбочено изучаване на физичната природа на явленията стоящи в основата на съвременните електронни и оптични технологии. В специалността се акцентира и върху развиването на умения за компютърно моделиране на задачи от иженерната практика. За нуждите на специалността в ДПФ са създадени две нови лаборатории по обща физика и специализирани лаборатории по оптични информационни технологии, лазерна техника и лазерни технологии, физика на кондензираната материя, оптика, квантова електроника и оптоелектроника.

Научните и научно-приложните изследвания провеждани в ДПФ са в следните направления: нелинейна влакнеста оптика и оптични солитони, лазерна физика и лазерни технологии, ядрена физика, физика на твърдото тяло, астрофизика и физика на плазмата.

 

Description: Description: Description: Giroskop