Събитието “Дни на физиката” се организира от 2002 г. ежегодно в рамките на “Дните на науката” на ТУ-София. До 2016 събитието се организира от Департамента по Приложна Физика (ДПФ) а от 2017 г. от приемника на ДПФ- Катедра Приложна Физика към ФПМИ. Традиционно Дните се провеждат през месец Април. В продължение на пет дни за студентите от ТУ-София и за всички гости се изнасят научно-популярни лекции и кратки доклади от изявени студенти, преподаватели и учени изследователи.

Цел на събитието е както популяризиране на нови физични постижения и приложението им в техниката, така и възможност за всеки студент да представи тематичен проект, в който участва. Водеща идея е също развиване на уменията за презентиране и провокиране на самоинициативността на студентите за творческа работа в областта на физиката.
Темите на докладите са най-разнообразни и обхващат широк спектър от области на физиката и нейните приложения.

През годините в „Дни на Физиката” поканени лектори са били Акад. М. Матеев („100 години след годината-чудо на Айнщайн 1905“), Акад. А. Петров („Физиката на меката материя“), Проф. дфн А. Драйшу („Генерация на мощни свръхкъси лазерни импулси“), Доц. Л. Литов („Големия адронен колайдер - очаквания и реалности“), Проф. Л. Филипов („Житните кръгове“), Проф. И. Лалов („Галилей – великият физик и астроном от Възраждането”).

Традиция в „Дни на Физиката” е провеждането на викторина с включени не само теоретични, но и експериментални въпроси и задачи, задавани чрез непосредствени демонстрации на различни физични явления и закони. Редовна рубрика в „Дни на Физиката”, радваща се на голяма популярност е и „Лауреати на Нобелова награда по физика”, чрез която участниците се запознават с най-значимите научни открития във физиката за съответната година.

От 2010 г. се провежда и отделна научна сесия, с доклади, на преподаватели и от други ВУЗ.

От 2009г. ежегодно се издава и „Сборник популярни и научни доклади Дни на физиката”, представяни през съответната година. Сборниците са достъпни за всички студенти от ТУ-София и филиалите на ТУ-София. Издаването на сборника е възможно благодарение на оказаната ни финансова подкрепа от НИС към ТУ-София. Електронен вариант на докладите представени от авторите се качват на уебсайта на „Дни на Физиката” на адрес: http://phys.tu-sofia.bg/physdays.html.

“Дните на физиката” допринасят за повишаване на интереса на студентите, бъдещите инженери, към тази красива и интересна наука - физика, чиито приложни аспекти са в основата на съвременната техника и технологии.