Магнетизъм

 

 1. Магнитна индукция (определение).

 2. Силови линии на магнитната индукция.

 3. Закон на Био – Савар – Лаплас (формули).

 4. Магнитна индукция на прав и кръгов проводник и соленоид (формули).

 5. Закон на Ампер (формули).

 6. Сили на взаимодействие между два проводника с ток (формула).

 7. Работа при движение на проводник с ток в магнитно поле (формули).

 8. Магнитен поток (формули).

 9. Циркулация на магнитното поле (формула).

 10. Теорема (закон) на Ампер за циркулацията на магнитното поле (формула).

 11. Сила на Лоренц (формула).

 12. Електромагнитна индукция (определение).

 13. Закон на Фарадей (формула). Правило на Ленц.

 14. Самоиндукция (определение). Енергия на магнитно поле (формула).

 

Трептения и вълни

 

 1. Хармонично трептение (определение). Уравнение на движение на хармонично трептение (формула).

 2. Основни величини – амплитуда, период, честота, кръгова честота, фаза, начална фаза.

 3. Отместване, скорост, ускорение (формули).

 4. Кинетична, потенциална, пълна енергия на пружинно махало (формули).

 5. Затихващо и принудено трептение (определение).

 6. Уравнение на движение на затихващо трептение. (формула)

 7. Резонанс (определение).

 8. Вълнов процес (определение). Видове вълни – надлъжни и напречни, плоски и сферични, повърхнинни и обемни (определение).

 9. Основни характеристики на вълната – дължина на вълната, скорост на разпространение, вълново число, амплитуда, период, честота, кръгова честота (определение, формули).

 10. Фазова скорост (формула).

 11. Уравнение на плоска хармонична вълна (формула).

 12. Интерференция на вълни (определение). Условия за кохерентност.

 

Оптика

 

 1. Закони за отражение и пречупване на светлината (формулировки, формули).

 2. Интерференция, дифракция, поляризация на светлината (определение).

 3. Условия за минимум и максимум при интерференция (формули).

 4. Принцип на Хюйгенс-Френел.

 5. Условия за минимум и максимум при дифракция от тесен процеп (формули).

 6. Условие за главни максимуми при дифракционна решетка. (формула)

 7. Закон на Малюс (формулировка, формула). Закон на Брюстер (формулировка, формула).

 8. Топлинно излъчване (определение). Абсолютно черно тяло (определение).

 9. Закони на Кирхоф, Стефан-Болцман и Вин. (формулировки, формули).

 10. Квантова хипотеза на Планк за топлинното излъчване.

 11. Външен фотоефект (определение). Закони при фотоефекта (формулировка).

 12. Уравнение на Айнщайн за фотоефекта. (формула)

 

Квантова механика, атомна и ядрена физика

 

 1. Вълни на дьо Бройл (определение, формула).

 2. Съотношения за неопределеност на Хайзенберг (формулировка, формули).

 3. Вълнова функция - същност и условие за нормировка.

 4. Общо и стационарно уравнение на Шрьодингер (формули).

 5. Постулати на Бор.